Thaum muaj xwm ceev

ECHO cov tswv yim txuas lus, nrog rau ECHO Phone (ECHO Xov Tooj), ECHO Web, ECHO TV, ECHO Radio (ECHO Visthaj Nyub), thiab ECHO Partner Relays (ECHO Kev Sib Pab Txuas Lus) ua qhov kev txhawb rau kev kub ceev. Qhov no tswj kom thaum muaj ib txoj kev puas ntsoog rau pej xeem huab hwm txoj kev noj qab haus huv los yog kev nyab xeeb, ECHO muaj txoj kev ruaj nrees los mus txhais lus, tsim muaj thiab yais tawm cov ncauj lus tseem ceeb kom ceev nrooj thiag zoo heev.

Kawm txog ECHO cov kev pab rau kev kub ceev ntawm cov tib neeg hauv zej zog.

Yog tias koj yog ib tug kws ceev pej xeem huab hwm kev noj qab haus huv los yog kev nyab xeeb, nias nov kom paub siv ECHO thaum muaj kev kub ceev.