Cov Ncauj Lus Txog Kev Kub Ceev Rau Neeg Zej Zog

Thaum muaj kev kub ceev, ECHO yuav ua hauj lwm nrog cov kws ceev pej xeem huab hwm kom muab tau cov ncauj lus rau koj thiab koj tsev neeg kom pab koj nyob noj qab haus huv thiab nyob nyab xeeb. Cov ncauj lus yuav muaj ua ntau hom lus.

Thaum muaj ib txoj kev puas ntsoog rau pej xeem huab hwm txoj kev noj qab haus huv los yog kev nyab xeeb:

Hu rau ECHO Phone (ECHO Xov Tooj): 1-888-883-8831 (hu kev deb hauv Minnesota dawb).  ECHO Xov Tooj yuav qhia rau koj paub txog qhov xwm txheej. Nws puav leej yuav qhia kom koj nyob li cas thiab muab cuag ncauj lus ntxiv qhov twg. ECHO Xov Tooj yuav qhia cov ncauj li tshiab raws li tsim nyog. Nco ntsoov nquag hu rov tuaj mloog.

Txuas mus cuag ECHO Web: Peb yuav muaj cov ncauj lus tshiab txog qhov xwm txheej nyob rau ntawm peb nplooj ntawv nthuav txog peb. Peb puav leej muaj kev pab ntxiv. ECHO Web yuav qhia cov ncauj lus tshiab thaum qhov xwm txheej hloov. Nco ntsoov nquag tshawb kom paub.

Qhib mloog Pej Xeem Huab Hwm Visthaj Nyub: Cov chaw sib koom tes nrog ECHO muaj cov tshooj xaim xov tooj cua vis thaj nyub pub dawb rau pej xeem huab hwm thoob plaws hauv Minnesota. Lawv yuav tshaj tawm ECHO cov xov xwm ua ntau hom lus. Qhib mloog koj tshooj visthaj nyub kom paub cov xov xwm tshiab thiab paub mus muab ncauj lus ntxiv rau qhov twg.

Saib ECHO TV: ntawm Twin Cities Public Television (Ob Lub Nroog Ntxaib Chaw Xaim TV Dawb) thiab cov tshooj xaim pub dawb rau pej xeem hauv zos. Thaum muaj ib txoj kev kub ceev loj thoob plawv hauv lub xeev, yuav muaj cov ncauj lus xov xwm ua ntau hom lus tshwm hauv TV kom koj thiab koj tsev neeg paub tias yuav ua dab tsi thiaj li noj qab haus huv thiab nyob nyab xeeb.

Mloog cov lus qhia los ntawm cov kws ceev pej xeem huab hwm kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb – lawv nyob ntawm no pab koj.