HOM PHIAJ

Lub hom phiaj ntawm ECHO yog tswj xyuas cov chaw sib koom tes kom tshaj tawm tau cov ncauj lus tseem ceeb txog kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, kev kub ceev thiab kev ua pej xeem pab zej zog kom pab tau cov tib neeg ntau haiv neeg uas lub neej hloov tsis txawj xaus kom xyaum ua neeg thiab muaj kev vam meej nyob rau hauv peb cov zej zog.

LUB ZEEM MUAG

Muaj cov kev txuas lus qhia txog kev noj qab haus huv thiab kev cawm siav rau txhua cov neeg!

KEEB KWM

2004

Cov koom haum pab pej xeem kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb tsim muaj ECHO Minnesota los ua ib txoj kev sib koom tes txhawb cov kev tu ncua ntawm txoj kev txuas lus txog kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb thiab kev kub ceev hauv cov zej zog neeg tsis tshua txawj hais Lus Askiv uas muaj coob zuj zus nyob rau hauv Minnesota.

Muaj ib pab thawj coj hauv lub zej zog xws li kaum ob leeg tau yog ECHO thawj pab neeg sawv cev lus, uas yog tau tshaj xov xwm tseem ceeb mus rau cov Neeg Dub Africa, Neeg Mev Latino thiab cov Neeg Esxias Sab Hnub Tuaj Yav Qab Teb.

ECHO tau koom nthuav qhib ECHO TV nrog St. Paul Neighborhood Network (SPNN) (St. Paul Tsoom Neeg Nyob Ib Cheeb Tsam Ua Ke Pawg Neeg Sib Txuas Ua Ke) thiab Twin Cities Public Television (tpt) (Ob Lub Nroog Ntxaib Tshooj TV Rau Pej Xeem) uas nthuav thawj cov thiab yog tib qhov chaw ua ntau hom lus nthuav ncauj lus qhia txog kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb thiab kev ua pej xeem pab zej zog thiab kev npaj txhij rau kev kub ceev.

2005

ECHO Web qhib muaj qhov chaw sib qiv ntaub ntawv nyob rau hauv online ua ntau hom lus, uas muaj ntau cov xov xwm qhia tshaj lawm 70 hom ncauj lus txog kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb thiab kev npaj txhij rau kev kub ceev.

2006

ECHO Phone yog tsim nrog cov chaw koom tes txhawb ECHO nrog cov koom haum pab pej xeem kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ua thawj tus xov tooj hu kev deb dawb mus mloog ntau hom lus tswv yim txog kev noj qab haus huv raws cov caij nyoog huab cua thiab kev nyab xeeb.

2007

Phau ntawv xov xwm Health Affairs (Xwm Txheej Txog Txoj Kev Noj Qab Haus Huv) pom tias ECHO yog lub tswv yim zoo coj ua raws tshaj plaws thiab pom tias muaj cov tswv yim coj tau zoo tshaj los ntawm lub tsev kawm ntawv qib siab Drexel University thiab University of Minnesota’s Center for Infectious Disease Research and Policy - CIDRAP (University of Minnesota Lub Chaw Tshawb Fawb thiab Teeb Kev Cai Txog Cov Kab Mob Kis Phem Heev - CIDRAP), uas yog cog ruaj peb lub koob lub npe ua ib tug thawj coj kev sib txuas lus ntau hom, ntau haiv neeg kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.

2008

ECHO nthuav dav lawv tus qauv ua lag luam, txais tos ntau hom neeg ua thawj tswj hwm thiab rais los ua ib lub koom haum tsis khwv tau nyiaj txiag 501(c)3.

Txoj kev ua raws li cov thawj coj hauv zej zog thiab cov zej zog ntau haiv neeg tau thov ua rau ECHO tsim muaj ntxiv txoj kev pab pej xeem pab zej zog kom txhawb tau txoj kev hloov hauv cov Neeg Asmeskas tshiab lub neej nyob Minnesota.

ECHO tau nyiaj txiag pab los ntawm cov koom haum pab nyiaj txiag loj xws li lub Otto-Bremer, los mus txhawb rau lub Tswv Yim tsim npaj rau peb lub xyoos tom ntej, uas yog npaj rau txoj kev vam meej zuj zus.

ECHO tau txais nyiaj txiag los ntawm lub koom haum Robert Wood Johnson Foundation los txhawb cov kev sib koom tes, tshawb txog cov fab kev pab tshiab thiab tsim tswv yim txuj ci zoo mus muab cov ncauj lus txog kev cai noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.

ECHO TV pib tshaj tawm thoob lub xeev.

2009

ECHO qhia tawm Emergency Operations Plan (Lub Tswv Yim Tswj Xyuas Kev Kub Ceev), teev cov txheej txheem pab kev kub ceev thiab teev cov luag num yuav tau leg rau cov kev kub ceev yuav los tom ntej.

Clay County Public Health (Cheeb Nroog Clay Chaw Pab Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv) siv ECHO cov kev pab ntau hom lus txog kev nyab xeeb rau thaum Red River Flood (Kwj Deg Liab Nyab) – thiab ECHO sib koom tes nrog Minnesota Department of Health (Minnesota Tuam Tsev Txhawb Kev Noj Qab Haus Huv) los tsim cov kev pab ua 12 hom lus tshaj tawm txog yam khaub thuas H1N1.

Cov neeg txuas mus xyuas ECHO Web muaj coob tshaj 200 feem pua txij li xyoo 2008.

Txoj kev sib koom tes nrog cov tshooj xov tooj cua visthaj nyub pab qhib ECHO visthaj nyub kom muab cov ncauj lus txog yam khaub thuas H1N1 tshaj tawm ua 12 hom lus rau cov zej zog neeg thoob hauv lub xeev.