Trong Trường hợp Khẩn cấp

Các công cụ thông tin liên lạc của ECHO, trong đó bao gồm ECHO Phone (Điện Thoại ECHO), ECHO Web (Trang Web ECHO), ECHO TV (Truyền Hình ECHO), ECHO Radio (Đài Phát Thanh ECHO), và ECHO Partner Relays (Truyền Thông Qua Đối Tác ECHO) là cơ sở cung cấp tin tức trong trường hợp khẩn cấp. Điều này giúp bảo đảm rằng khi một trường hợp khẩn cấp về an toàn hoặc sức khỏe công cộng xảy ra, ECHO có sẵn một hệ thống đã được kiểm chứng để chuyển ngữ, biên soạn và phổ biến các thông tin quan trọng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tìm hiểu về các dịch vụ ứng phó khẩn cấp của ECHO dành cho các thành viên cộng đồng.

Nếu quý vị là viên chức quản lý về an toàn hoặc sức khỏe công cộng, hãy bấm vào đây để học cách áp dụng ECHO trong trường hợp khẩn cấp.