KAWM LUS ASKIV

Raws li kev tshawbfawb ntawm tseemfwv kev ntsuas neeg hu ua Census rau xyoo 2010, muaj coob tshaj 550,000 tus pejxeem hauv xeev Minnesota hnub nyoog siab tshaj tsib xyoos rov saud uas hais lwm hom lus dua li lus Askiv hauv tsev.

Los ntawm txoj kev koom tes nrog Minnesota Literacy Council thiab lwm hom kev pab qhia ntawv rau cov neeg uas muaj hnub nyoog lawm, ECHO tau pab tsim ib co kev kawm lus.   Askiv ESL uas yuav los txhawb tibneeg txoj kev kawm lus thiab kawm txog kab lis kev cai nrog rau kev kawm txog kev noj qab haus huv thiab kev nyabxeeb.

ECHO cov kev kawm lus muaj qhia txog ntau yam tseemceeb xws li cov lus uas yuav siv kom totaub thaum mus hauv tsev kho mob vim muaj xwmtxheej hnyav, lus qhia tiv thaiv kom hluav taws txhob kub ub no, lus txog huabcua phomsij, lus txog kev pov npav/xaiv tsa nom tswv, thiab lus txog kev tsev neeg tsis sib haum thiab sib txov.

Cov kev qhia lus no feem ntau muaj qhia koom nrog ECHO lwm cov kev pabcuam kom pab tau neeg coob li coob tau, uas muaj ua lus Askiv, lossis hom lus uas cov neeg siv tom vaj tom tsev.

ECHO cov kev qhia lus muaj nyob rau ntawm no:

Tsev Neeg Kev Sib Txov thiab Koj Txoj Kev Nyabxeeb

Kev Siv Chav Kho Mob Rau Xwmtxheej Hnyav

Kev Pov Npav thiab Xaiv Tsa Nom Tswv

Siv Xov Tooj Cua Mloog Kom Ceevfaj Tau Txog Huabcua

Cov Hluas Kev Kawm Tiv Thaiv Hluav Taws

Kev Mus Tsev Hais Plaub Hauv Minnesota