ECHO COV NEEG SAWV CEV LUS RAU ZEJ ZOG

ECHO cov neeg sawv cev Lus Africa Sab Hnub Tuaj, Lus Mev Latino thiab Lus Esxias Sab Hnub Tuaj Yav Qab Teb yog cov neeg tseem ceeb yuav los nthuav qhia txog ECHO cov kev pab qhia thiab xyuas kom txhua cov ncauj lus xov xwm yeej haum raws li cov kev tu ncua ntawm peb cov haiv neeg. Ua cov suab lus sawv cev rau peb cov zej zog, cov neeg sawv cev lus yuav:

  • Ua tswv cuab tshaj xov xwm rau ECHO TV, npaj cov kev sib tham nrog cov kws muaj txuj ci siab hais ob hom lus txog kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.
  • Muaj Lub Xov Tooj Suab Lus ntawm ECHO (Voices of ECHO Phone) kom muaj cov tswv yim qhia txog kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ua ntau hom lus rau cov zej zog neeg thoob plaws hauv lub xeev txhua lub hlis.
  • Muaj cov sawv cev ua tsoom fwv rau ECHO cov koom txoos, kom coj tej yam kev pab tshwj xeeb tuaj qhia rau cov zej zog uas pab.

]Thaum twg muaj ib yam kev mob los yog kev nyab xeeb kub ceev, ECHO cov neeg sawv cev lus yuav muab lawv lub caij nyoog thiab lub tswv yim los pab tsim cov lus tshaj tawm pub rau pej xeem huab hwm (Public Service Announcements (PSA)) hauv visthaj nyub, TV, xov tooj, nqua cuag zej zog thiab sau ua cov ntaub ntawv.

Peb ua hauj lwm ua ke xyuas kom cov neeg hauv ECHO muaj rab peev xwm los ntawm cov tswv yim uas yuav pab lawv txiav txim tau zoo rau lawv tus kheej, lawv cov tsev neeg thiab lawv cov zej zog.

Kom thaum twg txog lub caij nyoog yuav muab ib tug me nyuam rau npe kawm ntawv, cov niam txiv paub cov kauj ruam npaj lawv tus me nyuam, thiab paub cov kev taug rau cov me nyuam uas muaj kev tu ncua tshwj xeeb.

Cov neeg zov cov laus paub txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev ntsuam xyuas qog nqaij hlav hauv hnyuv quav rau cov tib neeg hauv tsev uas muaj hnub nyoog laus dua 50 xyoo.

Cov tsev neeg yuav nrhiav tau ncauj lus thiab kev pab haum rau cov tswv yim npaj rau kev kub ceev kom lawv npaj txhij rau tej xwm txheej xws li dej nyab, kev kub hnyiab los yog kab mob kis loj tuaj.

Thiab qhov ntawd txhais tau tias yog muaj kev noj qab haus huv dua thiab kev nyab xeeb dua rau peb txhua tus hauv Minnesota.