Cov Ncauj Lus Txog Kev Kub Ceev rau Cov Kws Ceev Xwm

“Thaum lub Peb Hlis Ntuj, 2009, tus kwj deg Red River phwj tuaj dhau siab tshaj nws cov txheej ntug dej, phwj siab txog 41 taws thawj zaug thiab nyab lub zos Moorhead, MN. Peb yuav tau muab peb cov neeg pej xeem – nrog rau cov neeg txawj hais Lus Croatian, Lus Kurdish, Lus Xausmavlim thiab Lus Mev – cov ncauj lus tseem ceeb txog dej nyab thiab kev khiav tawm kom nyab xeeb. Peb siv ECHO ces ob peb teev tom qab xwb, lawv muaj suab lus thiab duab yees tshaj tawm ua txhua nrho plaub hom lus, thiab pab peb tswj txhua tus tib neeg hauv peb lub zej zog nyob nyab xeeb.” – Kathy McKay, Clay County Public Health (Cheeb Nroog Clay Chaw Pab Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv)

ECHO tau tsim muaj thiab yais tawm cov ncauj lus qhia txog kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, kev ua pej xeem pab zej zog thiab kev npaj rau kev kub ceev los mus ntev tshaj lawm 5 lub xyoo, yog li ECHO cov tswv yim txuas lus yeej yog cov tsim tau ruaj nyob rau hauv cov zej zog neeg uas peb pab txog ua cov kev pab txog kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb uas lawv tso siab lug tau rau txhua txhua hnub thiab thaum muaj kev kub ceev.

ECHO Tool Usage GraphThaum xyoo 2009, ECHO tau tsim muaj peb Emergency Operations Plan (Lub Tswv Yim Tswj Xyuas Kev Kub Ceev), uas yog teev muaj cov txheej txheem daws kev kub ceev kom thaum twg muaj ib txoj kev puas ntsoog twg, cov koom haum pab pej xeem kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb siv tau ECHO los txhais lus, tsim xov xwm thiab yais xov xwm ceev nrooj thiab zoo heev.

Nias nov kom rub luam ib daim qhia txog peb Lub Tswv Yim Tswj Xyuas Kev Kub Ceev thiab kawm seb yuav ua li cas ECHO thiaj sib koom tes tau nrog koj lub koom haum thaum muaj ib txoj kev puas ntsoog rau pej xeem huab hwm txoj kev noj qab haus huv los yog kev nyab xeeb thiab pab peb ua hauj lwm kom txog hnub uas txhua leej txhua tus hauv peb cov zej zog muab cuab tau cov ncauj lus lawv tsim nyog paub txog – tsis hais lawv yuav hais hom lus twg hlo li.

Yog koj muaj lus nug, thov hu rau Lillian McDonald, Executive Director (Thawj Tswj Hwm) ntawm 651.789.4342 los yog sau ntawv raws email  [email protected].