TXHAWB ECHO

Ua hauj lwm pab peb nqua hu mus tshaj qhia cov kev pab zoo rau txhua leej txhua tus neeg hauv zej zog uas tsis tshua txawj hais Lus Askiv nyob thoob plaws hauv Minnesota uas koj paub tias yuav txais tau txiaj ntsim zoo.

Hais Kom Tau ECHO DVDs (ECHO Cov DVD) coj mus yais rau cov phooj ywg, tsev neeg – los yog cov zej zog neeg uas koj pab txog. 

Rub ECHO cov nplooj ntawv teevtseeb:

About ECHO (PDF)

10 Reasons to Support ECHO (PDF)

Frequently Asked Questions (PDF)

What are people saying about ECHO? (PDF)

Working in the World of Emergency Preparedness (PDF)

Txuas mus rau ECHO ntawm nplooj qhia kev pab hauv koj lub koom haum qhov website, los yog

Muab ECHO cov duab yeeb yaj kiab hauv YouTube (ib qho chaw hauv internet uas neeg tso yeeb yaj kiab rau hauv kom lwm cov neeg mus saib tau) rub los rau hauv koj cov nplooj ntawv hauv web kom pab yais tawm cov ncauj lus tseem ceeb txog kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb mus dav npaum li dav tau.

Ua peb ib tug txhawb peb nyob rau hauv facebook (chaw rau neeg tuaj sib ntsib thiab txuas lus), raws peb hauv Twitter (chaw rau neeg tuaj sib ntsib thiab sib txuas lus thiab mus saib seb koj ua dab tsi lawm), los yog rub mus xyuas peb tshooj xaim hauv YouTube (ib qho chaw hauv internet uas neeg tso yeeb yaj kiab rau hauv kom lwm cov neeg mus saib tau).

Hais hauv hluav taws xob kom tau ECHO cov ncauj lus tshiab txog kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb thiab tau ECHO TV cov caij nyoog xaim thiab qhia yam koj kawm txog rau koj cov phooj ywg, tsev neeg los yog lub zej zog uas koj pab txog.

Xa koj zaj dab neeg txog ECHO. Koj puas tau txais txiaj ntsim zoo los ntawm ECHO cov ncauj lus qhia? Koj puas tau muab ECHO cov ncauj lus mus rau cov zej zog neeg tsis tshua txawj hais lus Askiv? Peb xav hnov koj cov lus! Nias nov qhia koj zaj dab neeg txog ECHO.