ECHO TV

Thaum lub Cuaj Hlis Ntuj 2004, ECHO thiab Twin Cities Public Television (tpt) tau tshaj tawm ib cov xov xwm zoo heev, ECHO TV, kom pab tau cov neeg tsis tshua txawj hais Lus Askiv (LEP) hauv Minnesota cov kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb thiab kev npaj rau kev kub ceev.

Muaj cov xov xwm uas tsim los ntawm txoj kev sib koom tes nrog cov chaw txhawb nyiaj txiag, cov kws muaj txuj ci siab, cov chaw xaim TV pub pej xeem huab hwm thiab cov kws qhia tswv yim txog kab lis kev cai. Cov xov xwm tshaj tawm puav leej sau cov lus xov xwm tshwm rau cov neeg kawm Lus Askiv uas yog ib yam tswv yim zoo rau cov Neeg Kawm Lus Askiv (English Language Learner) thiab cov Kawm Ntawv Laus (Adult Basic Education).

ECHO TV tshaj tawm thoob plaws lub xeev rau ntawm tpt’s Tshooj Xaim Minnesota (Minnesota Channel - tptMN) txhua hnub Vasthiv thaum 7:00 teev tsaus ntuj.

ECHO pab neeg muaj txuj ci sawv cev siv koob yees duab yees qhia tej tshwj xeeb hauv TV thiab tshaj tawm cov kev sib tham nrog cov kws muaj txuj ci siab uas hais tau ob hom lus kom txhua yam ncauj lus xov xwm zoo tsim nyog rau lwm haiv neeg, kom neeg nkag siab thiab kom cov xov xwm yeej muaj tseeb.

Peb txoj kev pab Affordable Housing (Vaj Tse Nyob Them Tau) piav qhia txog txoj kev cog lus khiab ib chav tsev nyob yog dab tsi – thiab vim li cas kev cog lus khiab vaj tse nyob tseem ceeb – rau lwm haiv neeg uas nrog saib uas kev cog lus khiab tsev nyob tsuas yog ua ncauj lus hais zoj zeeg xwb.

Thaum twg muaj ib yam kev kub ceev puas thoob plaws lub xeev neeg pej xeem kev noj qab haus huv los yog kev nyab xeeb, xws li muaj hom khaub thuas flu kis thoob plaws qhov txhia chaw, los yog neeg lim hiam ua phem, ECHO TV yuav tshaj tawm cov ncauj lus cawm siav thiab cov ncauj lus qhia kom ua raws nyob rau ntawm tptMN ua cov hom lus uas peb cov zej zog siv ntau tshaj plaws.

Nias ntawm no kom paub meej ntxiv txog cov kev tshaj xov xwm kev kub ceev.

Tshawb kom paub ntxiv txog txoj kev txhawb nyiaj txiag rau ib qhov kev nthuav xov xwm, kev ua ECHO ib tug tswv cuab tshaj xov xwm thiab kev muab cuag ECHO cov xov xwm 24 teev ib hnub twg, 7 hnub ib lim piam twg hauv online, nyob rau ntawm YouTube (ib qho chaw hauv internet uas neeg tso yeeb yaj kiab rau hauv kom lwm cov neeg mus saib tau) los yog daim DVD.

Pib Saib Tam Sim No.