KEV PABCUAM

ECHO cov kev pabcuam qhib tau txoj kev rau cov neeg tsiv teb tsaws chaw thiab neeg thojnam kom txais tau kev pab uas tseemceeb heev, thiab txhawb tau ECHO lub tseem homphiaj los ntawm txoj kev txhawb nqa tau coob leej tshaj qub kom tau txais kev kawm thiab kev paub txog tej yam tseemceeb ntawm xwmtxheej hnyav, kev noj qab haus huv, thiab kev nyabxeeb.

Kev koom tes nrog lwm cov koomhaum uas muaj kev pab sib xws yog ib yam tseemceeb ntawm ECHO txoj kev pabcuam, vim nws kuj pab tau kom muaj ntau yam tshaj qub rau peb txhua tus los ua txhawb lub zej lub zos kom zoo ntxiv mus.

Nyob rau xyoo 2013, lub chaw Hennepin County Human Services and Public Health, nrog rau lub chaw MN Medical Reserve Corps tau koom tes nrog ECHO los pab tsim tsa tau pab pawg hu ua Cultural Services Unit (CSU) uas yuav muaj rab peevxwm los pab tau lub zejzog yog thaum ho muaj kev phomsij loj raug rau lub zejzog lawm.

Cov neeg ntawm CSU tau muaj kev kawm los ua cov pab txuas lus rau cov neeg saib xyuas kev ruaj ntseg thiab cov zejzog ntawm neeg tsiv teb tsaws chaw. Lawv siv txoj kev sib txuas lus thiab kev pabcuam rau cov neeg coob thiab nyob sib koom rau hauv nroog Brooklyn Center thiab Minneapolis.

ECHO kuj muaj kev pabcuam los ntawm kev mus koom rau ntau lub koomtxoos yais ntaub ntawv tawm thiab koom cov koomtxoos uas muaj ntau hom neeg tuaj uake.

Cov koomtxoos no pab tau kom ECHO muaj kev yais cov DVD pub dawb mus rau cov neeg uas tsis paub lus Askiv zoo thiab lwm cov neeg uas muab kev pab, nrog rau kev qhia txog tej kev pabcuam uas lawv muaj rau cov neeg uas tsis muaj kev kawm txog yam zoo li no.