Txog peb

Ua ib tug coj hauv txoj kev sib txuas lus ntau hom ntawm fab kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, kev ua pej xeem pab zej zog thiab kev npaj rau kev kub ntxhov, ECHO ua tus choj rau cov neeg tsiv lwm teb chaws thiab cov neeg thoj nam tuaj nyob rau hauv Minnesota kom tau kev pab cuag ncua. Cov kev sib koom tes nrog cov neeg muaj txuj ci siab rau fab kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb, cov thawj coj hais ntau hom lus thiab cov neeg muaj rab peev xwm zoo sawv cev lus, ECHO tsim muaj cov kev tshaj xov xwm zoo heev rau hauv TV thiab visthaj nyub thiab xov tooj, ntaub ntawv sau, hauv web, hauv DVD thiab cov chaw sib pab txuas lus kom:

  • Txo tsawg cov kev kho kab mob kev nkeeg tsis sib txig sib luag rau cov zej tsoom neeg tsiv lwm teb chaws tuaj thiab cov neeg thoj nam uas muaj feem ntsib cov teeb meem me nyuam mos tuag, cov mob ntshav qab zib, cov muaj kab mob plawv thiab cov mob qog nqaij hlav (cancer) – thiab cov kev siav luv zus.
  • Txhawb txoj kev tiv thaiv tu xyuas los ntawm txoj kev tshaj xov xwm kom neeg ras paub txog qee cov kab mob phem heev tshaj plaws thiab cov raug nqi ntau tshaj plaws uas txhua tus pej xeem neeg Minnesota yuav ntsib.
  • Mus cuag tau cov ncauj lus txuag siav ntau dua los ntawm txoj kev npaj xov xwm tshaj tawm ua ntau hom lus rau neeg pej xeem coob.
  • Cob cov neeg tsiv lwm teb chaws thiab cov neeg thoj nam tuaj nyob hauv Minnesota txog txoj kev hloov ua neeg los ntawm txoj kev qhia ua pej xeem huab hwm pab zej zog thiaj pab tau cov Neeg Asmeskas tshiab ua lub neej vam meej nyob rau hauv peb cov zej zog.
  • Paub tseeb tias tshaj ib nrab vam ntawm cov neeg Minnesota uas tsis tshua txawj hais Lus Askiv muaj kev mus cuag tau cov ncauj lus lawv tsim nyog paub thiaj txiav txim siab tau zoo txog lawv txoj kev noj qab haus huv.

ECHO cov tswv yim sib txuas lus puav leej ua hauj lwm pab rau cov chaw kho mob pab pej xeem huab hwm thiab cov chaw pab txog kev nyab xeeb thaum muaj kev kub ntxhov. Thaum muaj kev kub ceev, xws li dej nyab los yog muaj kab mob kis loj, ECHO teeb muaj ib txoj kev xa xov xwm ua cov hom lus siv heev tshaj thiab xa xov xwm zoo hauv TV, visthaj nyub, ntaub ntawv sau, hauv web thiab cov kev sib pab txuas lus.

Cov neeg pab dag zog pub dawb hauv peb lub zej zog, peb lub chaw pab kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, kev pab nyiaj txiag thiab cov chaw sib koom tes tsim xov xwm, thiab cov phooj ywg txhawb zog zoo li koj txoj kev txhawb ECHO cov luag num kom txhua leej txhua tus ras txog thiab muaj rab peev xwm siv cov tswv yim uas tsim nyog pab tau txoj kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb thiab kev npaj txhij.