ECHO DVDs

Nquag muab ECHO DVDs (ECHO Cov DVD) tso mloog, los yog yais tawm rau hauv cov chav kawm ntawv, cov chaw kho mob thiab cov tsev qiv ntawv. ECHO txhawb cov koom haum, cov pab nyiaj txiag thiab lwm cov neeg kom pab muab peb cov ncauj lus qhia no mus tshaj rau txhua leej txhua tus uas tsim nyog yuav tau txais txiaj ntsim zoo thiab. 

ECHO TV tshaj tawm thawm xyoo – muaj txog 12 zaj xov xwm tshaj ua 7 hom lus (Lus Askiv, Lus Hmoob, Lus Khabmeem, Lus Nplog, Lus Xausmavlim, Lus Mev thiab Lus Nyab Laj) kaw rau hauv DVD. Lwm yam yog puav leej muaj qee hom ncauj lus txhais ua ntau hom lus kaw rau tib daim DVD.

Xav tau ECHO DVDs (ECHO Cov DVD) hauv online, nias nov

Xav paub txog kev muab tau cov DVD dawb los mloog (tsuas yog muab raws li kev tu ncua xwb), hu los yog sau ntawv raws email mus rau ECHO ntawm 651.789.4342 los yog [email protected].