ECHO PHONE (ECHO XOV TOOJ)

Cov Caij Nyoog Nthuav Xov Xwm Tag Nrho Rau Xyoo 2010Txoj kev txhawb los ntawm peb cov koom haum pab pej xeem kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb pab tau ECHO muab ib yam kev pab tseem ceeb ntxiv rau peb cov tswv yim kev txuas lus hauv xyoo 2005 uas yog qhib ECHO Phone (ECHO Xov Tooj - 1-888-883-8831).

ECHO Phone (ECHO xov tooj), yog hu kev deb dawb hauv xeev Minnesota, (raug nqi yog hu txawv xeev) pab rau cov zej zog neeg tsis tshua txawj hais Lus Askiv nyob thoob plaws hauv lub teb chaws uas yog ua ntau hom lus qhia tswv yim txog kev noj qab haus huv raws cov caij nyoog huab cua thiab kev nyab xeeb thiab cov ncauj lus qhia npaj rau kev kub ceev.

Thaum muaj ib txoj kev puas ntsoog rau pej xeem huab hwm txoj kev noj qab haus huv los yog kev nyab xeeb, ECHO Phone (ECHO Xov Tooj) yuav muaj cov kws ceev xwm kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb los tshaj qhia cov ncauj lus txog kev kub ceev tshiab tshaj plaws thiab qhia cov kev ua raws. Peb txhawb kom cov neeg siv xov tooj hu tuaj ntau zaus kom hnov cov ncauj lus tshiab tshaj.

Nias kom pom tag nrho cov lus muaj hauv ECHO xov tooj.

Cov Caij Nyoog Nthuav Xov Xwm Tag Nrho Rau Xyoo 2010.