Hais qhia peb

Yog xav caw ECHO tuaj koom kev zoo siab hauv zos lossis kev qhia txog kev noj qab haus huv, lossis yog xav tau ib daim DVD luam tej yam uas ECHO TV twb tso tawm dhau los, lossis yog xav paub ntau dua ntxiv txog ECHO Email, Phone, TV lossis Web, hu rau:

ECHO (Emergency and Community Health Outreach)
C/o Association of Minnesota Counties
125 Charles Avenue
Saint Paul, MN 55103

651-789-4342
[email protected]