Jump menu contains no items!

ໃນຍາມມີເຫດສຸກເສີນ

ໂຄງການແອັກໂກ້ຈະສົ່ງຂ່າວສຳຄັນຕ່າງໆ ໄປທາງທີວີ, ທາງໂທລະສັບ,ທາງເວັບໄຊ້, ທາງວິທະຍຸ ແລະຍັງຈະແຈ້ງຂາ ່ວໄປນຳ ອົງການພັນທະມິດຕ່າງໆຂອງແອັກໂກ້. ວິທີສື່ສານດັ່ງກາ ່ວມານີ້ ແມ່ນພື້ນຖານອັນສຳຄັນທ່ ີສຸດ ແລະ ເປັນລະບົບມາດຕະຖານໃນການ ແປຂ່າວ, ສົ່ງຂ່າວ ເພື່ອໃຫ້ໄປເຖີງປວງຊົນຢ່າງວ່ອງໄວແລະມີຄຸນນະພາບ.

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເຫດການສຸກເສີນຂອງແອັກໂກ້ສຳລັບສະມາຊິກຊຸມຊົນ.

ຖ້າທ່ານແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ຄວາມປອດໄພ, ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າແອັກໂກ້ເຮັດວຽກແບບໃດໃນກໍລະນີມີເຫດສຸກເສີນ.