ECHO Radio (ECHO Visthaj Nyub)

Thaum xyoo 2009, ECHO sib koom tes nrog cov xov tooj cua visthaj nyub tshaj tawm cov ncauj lus tseem ceeb txog khaub thuas H1N1 Influenza ua 12 hom lus.

ECHO caw cov chaw tshaj xov xwm hauv zos kom siv peb cov lus tshaj xov xwm mus faj seeb rau cov neeg tsis tshua txawj hais Lus Askiv kom ras txog kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, kev ua pej xeem pab zej zog thiab kev npaj rau kev kub ceev.

Thaum twg yuav muaj ib txoj kev puas ntsoog rau pej xeem huab hwm txoj kev noj qab haus huv los yog kev nyab xeeb, ECHO Radio (ECHO Visthaj Nyub) cov koom haum yuav muab ECHO PSA (Cov Lus Tshaj Tawm Pub Rau Pej Xeem Huab Hwm) ntau hom lus. Nthuav txoj kev koom nrog cov tshooj visthaj nyub hauv zos yuav pab kom cov Neeg Minnesota uas hais tsis tshua tau Lus Askiv hnov cov ncauj lus pab rau lawv kom noj qab haus huv, nyob nyab xeeb thiab npaj txhij.