ECHO Web

Ncauj Lus Qhia Txog Qhov Website No:

Chiv thawj qhib rau thaum xyoo 2005, ECHO Web tau muaj cov ncauj lus qhia txog kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, kev npaj rau kev kub ceev thiab kev ua pej xeem pab zej zog.

ECHO tsim muaj qhov chaw rau cov kws ceev pej xeem huab hwm, cov neeg ua hauj lwm nqua hu cuag neeg thiab cov pej xeem hauv zej zog uas xav nrhiav ntau hom lus qhia txog kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, kev kawm txog kev kub ceev thiab kev ua pej xeem pab zej zog yuav nrhiav muaj cov ncauj lus kaw ua suab, kaw ua duab yaj kiab thiab ua ntawv sau txog 70 tawm yam, thiab muaj cov kev pab thiab ncauj lus tshiab qhia ntxiv txhua txhua lub hlis pub rau cov neeg siv.

Thaum twg muaj ib txoj kev kub ceev, ECHO Web yuav tshaj qhia cov ncauj lus tshiab tshaj, nrog rau cov kev qhia ua raws thiab qhia qhov xwm txheej tshiab tshaj. Siv hluav taws xob no hais kom tau cov ntawv ceeb toom txog kev kub ceev hnub no.

Nias nov kom pom ntau yam ncauj lus txog kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb thiab kev ua pej xeem pab zej zog.

Nias nov kom tau cov kev pab hauv zej hauv zos kom pab tau koj thiab koj tsev neeg kom noj qab haus huv, nyob nyab xeeb thiab npaj txhij.

Nias nov kom pom ECHO cov kev pab uas tsim los pab rau cov koom haum pab pej xeem kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb, cov koom haum tsis khwv nyiaj txiag thiab cov koom haum pab lwm haiv neeg thiab lwm cov pej xeem hais tsis tshua tau Lus Askiv.