ECHO Partner Relays (ECHO Cov Kev Sib Pab Txuas Lus)

ECHO zoo siab sib koom tes nrog cov koom haum pab pej xeem kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb, cov khoom haum pab txog cov haiv neeg thiab koom haum tsis khwv nyiaj txiag, cov tsev qiv ntawv, cov tsev lawm ntawv thiab lwm cov chaw. Cov chaw sib koom tes no ruaj siab txhawb txoj kev sib txuas lus rau tshaj lawm 500,000 tus Neeg Minnesota uas tsis tshua txawj hais Lus Askiv. 

ECHO Partner Relays (ECHO Cov Kev Sib Pab Txuas Lus) ua tau kom ECHO siv tshuab hluav taws xob xa tawm cov ncauj lus pab uas tso siab tau rau, muaj tseeb thiab raws caij raws nyoog txog kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, kev ua pej xeem pab zej zog thiab kev npaj rau txoj kev kub ceev. Cov koom haum sib koom tes no yog cov muab cov ncauj lus xov xwm no xa ncaj nraim mus rau cov zej zog neeg uas peb sawv daws pab.

Thaum muaj ib txoj kev puas ntsoog rau pej xeem huab hwm txoj kev noj qab haus huv los yog kev nyab xeeb, ECHO sib koom tes nrog peb cov koom haum los mus ceev nrooj thiab ua tib zoo ua ntau hom lus tshaj tawm cov ncauj lus cawm siav thiab cov lus qhia ua raws.

Kom tau ECHO cov ncauj lus tshaj tshiab txog kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb, cov ntawv xov xwm thiab cov ntawv ceeb toom txog kev kub ceev, nias nov.

Xav paub ntxiv txog kev ua ib tug koom tes, nias nov.