KEV PAB DAG ZOG PUB DAWB

ECHO pab neeg ruaj siab tau pub dag zog dawb tshaj lawm 1,000 teev ib xyoos twg. Yog koj txaus siab ua hauj lwm nrog peb, koj yeej:

  • Ua tau ECHO ib tug neeg sawv cev lus: Cov neeg sawv cev lus pab tau cov neeg tsis tshua txawj hais Lus Askiv ntau txoj kev.
  • ECHO TV cov tswv cuab tshaj xov xwm pub lawv cov txuj ci tshaj xov xwm rau peb txhua lub hlis, tshaj xov xwm ntawm koob yees duab.
  • ECHO Cov Lus Qhia Duab sau ntawv rau ECHO cov lus xov xwm ntawm ntau hom lus txhais ua Ntawv Askiv, kom pab rau ECHO TV cov neeg kawm Lus Askiv.
  • ECHO Cov Neeg Sawv Cev Ua Tsoom Fwv (ECHO Ambassadors) mus koom cov koom txoos hauv zej zog kom muab tau ECHO cov kev pab tseem ceeb mus rau cov neeg tsis tshua txawj hais Lus Askiv uas tu ncua tshaj plaws.
  • Txhawb nram qab: ECHO cov neeg sawv cev lus puav leej siv lawv cov suab lus kaw ncauj lus rau hauv ECHO xov tooj, muab tswv yim rau pua pua tus neeg Minnesota kom raws caij nyoog ua 10 hom lus.

Kom pab dag zog pub dawb ua ECHO ib tug neeg sawv cev lus, xa koj daim ntawv teev qhia koj li txuj ci mus rau [email protected] thiab qhia rau peb paub seb koj xav pab tau li cas!

Pab Dag Zog Pub Dawb rau hauv ECHO Cov Chaw Khiav Dej Num: Vim muaj tshaj 18,000 tus neeg tsiv lwm teb chaws thiab neeg thoj nam tuaj rau hauv Minnesota txhua txhua lub lim piam, thiaj muaj hauj lwm ntau ua kom txhua leej txhua tus noj qab haus huv, nyob nyab xeeb thiab npaj txhij.

Yog koj txaus siab pab dag zog pub dawb rau hauv ECHO cov chaw khiav dej num, hu los yog email rau ECHO ntawm 651.789.4326 los yog [email protected].