Jump menu contains no items!

ບົດຮຽນກ່ຽວກັບພາສາອັງກິດ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນປະຊາກອນປີ 2010, ພົນລະເມືອງຂອງຣັຖມິນນີໂຊຕາຫຼາຍກ່ວາ 550,000 ຄົນທີ່ມີອາຍຸຫ້າປີຂຶ້ນໄປແມ່ນເວົ້າພາສາອື່ນນອກຈາກພາສາອັງກິດຢູ່ບ້ານ.

ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມການຮູ້ໜັງສືຂອງມິນນີໂຊຕາ (Minnesota Literacy Council) ແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆທີ່ໃຫ້ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານແກ່ຜູ້ໃຫຍ່, ECHO ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງບົດຮຽນພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງ (English as a Second Language – ESL) ທີ່ບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານພາສາ, ແຕ່ຍັງຮຽນຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທຳໂດຍການປະສົມປະສານຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພເຂົ້າໄປໃນຫຼັກສູດອີກດ້ວຍ. 

ບົດຮຽນກ່ຽວກັບພາສາຂອງ ECHO ໄດ້ກວມເອົາບັນຫາຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫ້ອງສຸກເສີນ, ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້, ອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ລົງຄະແນນສຽງ/ຂັ້ນຕອນຂອງປະຊາທິປະໄຕ, ແລະຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນປະເທດ.

ບົດຮຽນກ່ຽວກັບພາສາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂປຣແກຣມອື່ນໆຂອງ ECHO ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບພາສາອັງກິດ, ຫຼືພາສາຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.

ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງບົດຮຽນກ່ຽວກັບພາສາຂອງ ECHO ໄດ້ທາງອອນລາຍ໌ຢູ່ນີ້:

ການຖືກຂົ່ມເຫັງຈາກຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ

ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສຸກເສີນທີ່ເໝາະສົມ

ການລົງຄະແນນສຽງ ແລະຂັ້ນຕອນຂອງປະຊາທິປະໄຕ

ຕິດຕາມສະພາບອາກາດຈາກວິທະຍຸ

ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ຂອງໄວໜຸ່ມ

ເຂົ້າໄປຫາສານໃນຣັຖມິນນີໂຊຕາ