ECHO Radio (Đài Phát Thanh ECHO)

Trong 2009, ECHO hợp tác với các đài radio tại cộng đồng để phát thanh các tin tức quan trọng về Bệnh Cúm H1N1 bằng 12 ngôn ngữ.

ECHO mời các đài phát thanh cộng đồng sử dụng các thông báo công chánh của chúng tôi để giúp cung cấp cho các thính giả không thông thạo Anh ngữ nhiều thông tin về các đề tài liên quan tới sức khỏe, an toàn, hòa nhập cộng đồng và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng về sức khỏe hoặc an toàn trong tương lai, các tổ chức hợp tác của ECHO Radio (Đài Phát Thanh ECHO) sẽ nhận được ECHO PSA (PSA của ECHO) bằng nhiều ngôn ngữ. Các mối quan hệ hợp tác mở rộng với các đài phát thanh cộng đồng – nguồn thông tin phổ biến nhất trong trường hợp khẩn cấp – sẽ giúp bảo đảm các cư dân Minnesota không thông thạo Anh ngữ sẽ có được thông tin mà họ cần để bảo vệ sức khỏe, an toàn và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.