ECHO Partner Relays (Truyền Thông Qua Đối Tác ECHO)

ECHO vinh dự hợp tác với các cơ quan bảo vệ an toàn và sức khỏe công cộng tại địa phương, các tổ chức bất vụ lợi và các tổ chức cộng đồng sắc tộc thiểu số, thư viện, các trường học và nhiều tổ chức khác. Các đối tác tận tình này cùng chúng tôi cố gắng khắc phục tình trạng thiếu hụt thông tin mà hơn 500,000 cư dân Minnesota không thông thạo Anh ngữ đang phải đối mặt. 

Qua ECHO Partner Relays (Truyền Thông Qua Đối Tác của ECHO), ECHO cung cấp các nguồn thông tin đáng tin cậy, chính xác và kịp thời về sức khỏe, an toàn, hòa nhập cộng đồng và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với trường hợp khẩn cấp. Sau đó, các cơ quan đối tác sẽ phổ biến các thông tin này trực tiếp cho các cộng đồng nơi chúng tôi cùng phục vụ.

Trong trường hợp có khủng hoảng liên quan tới an toàn hoặc sức khỏe công cộng, ECHO hợp tác với các đối tác để cung cấp nhanh chóng và hiệu quả các thông tin và hướng dẫn bảo vệ tính mạng bằng nhiều ngôn ngữ.

Để ghi danh nhận tin tức cập nhật, bản tin về sức khỏe và an toàn và các thông báo khẩn cấp của ECHO, xin bấm vào đây.

Để tìm hiểu thêm cách thức trở thành đối tác, xin bấm vào đây.