TIẾP CẬN

Các hoạt động tiếp cận cộng đồng ECHO kết nối trực tiếp các cộng đồng người nhập cư và người tị nạn với các nguồn lực quan trọng, và hỗ trợ sứ mệnh của ECHO bằng cách tăng số lượng các thành viên cộng đồng nhận thông tin khẩn cấp, y tế, và an toàn quan trọng bằng phương thức dễ tiếp cận.

Việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương khác đã là một phần quan trọng của chương trình tiếp cận ECHO, giúp mở rộng các khả năng về những điều chúng ta đều có thể làm để xây dựng cộng đồng tốt hơn.

Trong năm 2013 Dịch vụ Nhân sinh và Y tế Cộng đồng Hạt Hennepin, và Đoàn Dự bị Y tế MN hợp tác với ECHO để phát triển một Đơn vị Dịch vụ Văn hóa (CSU) có khả năng hỗ trợ các nỗ lực tiếp cận phục hồi trong trường hợp khẩn cấp toàn cộng đồng.

Các thành viên CSU được đào tạo để làm người kết nối về văn hóa giữa các cán bộ an ninh công đồng và các cộng đồng người nhập cư bằng cách cung cấp thông tin giao tiếp và tiếp cận mục tiêu các cộng đồng dân cư đang phát triển và đa dạng ở Trung tâm Brooklyn và Minneapolis.

ECHO cũng cung cấp các dịch vụ tiếp cận bằng cách tham gia vào nhiều hội chợ nguồn lực và các sự kiện cộng đồng thu hút các cộng đồng dân cư đa dạng.

Thông qua những sự kiện này ECHO có thể phân phối các DVD thường niên miễn phí của chúng tôi cho các cộng đồng dân cư nói tiếng Anh hạn chế và các nhà cung cấp dịch vụ khác, và cung cấp thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, tới những người mà mặt khác có thể không thể truy cập.