Nyobzoo! Senior LinkAge Line© yog Dabtsi?

Peb tsisnyiam xav txog tej kev uas yuav nyuaj rau yus thaum yav laus, tiamsis nws tseemceeb rau txoj kev yuav tau npaj uantej txawm tias peb xav tau txoj kev pab losyog thaum yus tsismuaj peevxwm txiavtxim siab txog rau yus txoj kev nojqab haushuv. Txawm tias nrhiav kev pab txog txoj kev laus nyob rau hauv tsev, losyog koj losyog tus neeg koj hlub xav tau kev pab nyob rau hnub no txog tias yuav them rau tej nujnqis khomob zoo licas, Senior LinkAge Line© yuav pab tau koj. Hu nrog rau peb cov counselor tham ntawm tus xovtooj 1-800-333-2433 tham txog txoj kev thaum yus laus lawm. Yuav muaj cov neeg txhais koj hom lus; xws li, Hmong, Mev, Xummavli, Lavxias.

Keywords: 
Hnub nyoog, Laus, Vaj Tsev, Tus Tu, Txawb, Lwmyam