Kev Noj Qaab Hau Huv Rua Sijhawm Mivnyuas Nyob Huv Plaab

Qhov kev paab nuav qha rua cov saib kawm txug tas tseem ceeb npaum le caag rua cov quaspuj xeeb tub lug tu puab tug kheej. Kawm txug tej yaam kws qha hab ua lug paab qhov kev xeeb tub kuam muaj kev noj qaab haus huv hab kev nyaab xeeb ntau le ntau tau.

Keywords: