Qhov Zoo Chaw Nyob Tau Nyab Xeeb

Koj muaj cai yuav nyob qhov twg los tau, yog tias koj muaj peevxwm them tau koj qhov nqi xauj tsev thiab thajtsob koj qhov nqi xauj tsev. Txawm koj yuav xaiv nyob qhov twg, koj muaj cai thiab lub luag dejnum, thiab koj tus tswv tsev los ibyam. Yog tias tus tswv tsev thiab tus xauj tsev ua raw li cov cai thiab ua yam uas tsimnyog, lub tsev xauj losyog lub chaw xauj yuav yog ib qho chaw haujsim thiab zoo chaw rau koj thiab koj tsev neeg yuav nyob. Kev pab puav leej muaj los pab nrhiav tej tsev xauj kom pheejyig losyog daws tej teebmeem. Xeev MN Literacy Council kuj muab coj los ua kev kawm/qhia rau cov neeg uas kawm lus Askiv kom paub txog txoj cai ntawm kev xauj tsev nyob rau lub sijhawm tseem tabtom kawm lus Askiv. Kawm kom paub txog kev muaj vajhuam sibluag txog kev xauj tsev nyob rau txoj kev kawm no thiab yuav muab hais ua ntau hom lus; xws li, Somali, Karen, Spanish, Hmoob thiab uas lus Askiv "Kev Xauj Tsev Kom Ncajncees" yuav muab tso tawm rau thaum 9pm xeev MN sijhawm rau thaum lub Plaub-hli tim 11, 2016 ntawm xeev MN tshooj TV TPT thiab kuj yuav muab luam ua DVD.

Keywords: 
Tus Xauj Tsev Txoj Cai, Tswvtsev, Vaj Tse Xauj