Cov menyuam hluas mus kuaj ib ce thiab kev noj qab haus huv

 

“Yuav paab kuas koj cov miv nyuas chiv tau txuj kev 
noj qaab nyob zoo huv puab lub neej hab huv kev 
kawm ntawv, nwg tseem ceeb heev kws yuav tau coj 
puab moog ntsib kws tshuaj kuas txha paub meej tas 
puab noj qaab nyob zoo tsi muaj mob dlaab tsi.  Tej kev kuaj mob lug ntawm kws tshuaj nuav hu ua “Child & Teen Checkups”.”

Yuav paab kuas koj cov miv nyuas chiv tau txuj kev noj qaab nyob zoo huv puab lub neej hab huv kev kawm ntawv, nwg tseem ceeb heev kws yuav tau coj puab moog ntsib kws tshuaj kuas txha paub meej tas puab noj qaab nyob zoo tsi muaj mob dlaab tsi.  Tej kev kuaj mob lug ntawm kws tshuaj nuav hu ua “Child & Teen Checkups”.

Keywords: 
Child Health, health, children, teen, school, checkup, child, teen health