Thông Tin về Tình Huống Khẩn Cấp dành cho Các Thành Viên trong Cộng Đồng

Trong trường hợp khẩn cấp, ECHO làm việc với các viên chức chính quyền để cung cấp cho quý vị và gia đình quý vị các thông tin mà quý vị cần để bảo vệ sức khỏe và an toàn. Thông tin này sẽ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.

Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng về an toàn và sức khỏe công cộng:

Gọi ECHO Phone (Điện Thoại ECHO): 1-888-883-8831 (số điện thoại miễn phí trong phạm vi Minnesota). ECHO Phone (Điện Thoại ECHO) sẽ cho quý vị biết tình hình. Hệ thống này cũng hướng dẫn quý vị cách bảo vệ an toàn và nơi tìm hiểu thêm thông tin. ECHO Phone (Điện Thoại ECHO) sẽ được cập nhật khi cần. Đừng quên gọi lại thường xuyên. 

Đăng nhập ECHO Web (Trang Web ECHO): Trang chủ của chúng tôi sẽ có thông tin cập nhật về tình hình. Chúng tôi sẽ có các nguồn thông tin khác. ECHO Web (Trang Web ECHO) sẽ được cập nhật khi tình hình thay đổi. Đừng quên liên lạc lại thường xuyên.

Bật Đài Radio Công Cộng: Các đối tác của ECHO bao gồm cả các đài phát thanh công cộng tại địa phương trên toàn Minnesota. Các đài này sẽ phát thanh các thông báo khẩn cấp của ECHO bằng nhiều ngôn ngữ. Hãy bật đài phát thanh công cộng tại địa phương để biết tin tức cập nhật và biết nơi có thể tìm hiểu thêm thông tin.

Coi ECHO TV (Truyền Hình ECHO): trên Đài Truyền Hình Công Cộng của Twin Cities (Truyền Hình Công Cộng Twin Cities) và các đài truyền hình cáp công cộng tại địa phương. Trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng trên toàn tiểu bang, trên TV sẽ có thông tin bằng nhiều ngôn ngữ để quý vị và gia đình quý vị biết những việc cần làm để bảo vệ sức khỏe và sống an toàn.

Lắng nghe hướng dẫn của các viên chức phụ trách an toàn và sức khỏe công cộng – họ luôn sẵn lòng giúp đỡ quý vị.