Kev Mus Hauv Tsev Hais Plaub Hauv Xeev MN

Tej tsev hais plaub yog ib qho uas ua rau tibneeg ntshai thiab to taub nyuaj. Cov tsev hais plaub hauv lub xeev Minnesota pab tau yus tu tej teeb meem ntawm txoj cai lij choj, rau qhov lawv ua ncaj ncees thiab tsis tuaj leejtwg tog, thiab lawv tsis cais neeg vim yog haiv neeg twg, muaj kev ntseeg twg, hais yam lus twg, yog pojniam lossis txiv neej, los yog nws coj tej kev cai twg.

Cov Txhawb Zaj no yog The Minnesota Judicial Branch.

Keywords: