Dịch vụ ECHO

ECHO TV

echo TV (Truyền Hình ECHO)

Chương trình đa ngôn ngữ có tin tức hàng tháng về sức khỏe và an toàn và các cuộc phỏng vấn chuyên gia. 

ECHO Phone

echo PhonE (Điện Thoại ECHO)

Các lời khuyên về giữ gìn sức khỏe và an toàn theo mùa bằng 10 ngôn ngữ

ECHO Partner Relays

echo Partner Relays (Truyền Thông Qua Đối Tác ECHO)

Các nguồn thông tin về sức khỏe và an toàn được cung cấp qua mạng lưới đối tác của chúng tôi.

ECHO DVDs

echo DVDS (Băng hình DVD của ECHO)

Các chương trình ECHO có sẵn dưới dạng DVD.

ECHO Web

echo WeB (Trang Web ECHO)

Trang mạng liên kết các cộng đồng với các nguồn thông tin trợ giúp về sức khỏe và an toàn đa ngôn ngữ.

ECHO Radio

echo Radio (Đài Phát Thanh ECHO)

Các thông báo khẩn cấp bằng nhiều ngôn ngữ trên đài phát thanh công cộng.