Jump menu contains no items!

ໂຣກ ອ້ວນ ແລະ ສຸຂ ພາບ ຂອງ ທ່ານ

ທ່ານ ຜູ້ ຊົມ ຈະ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ໂຣກ ທີ່ ອາດ ຈະ ເກີດ ຈາກ ໂຣກ ອ້ວນ, ການ ເລືອກ ອາ ຫານ ເພື່ອ ສຸຂ ພາບ ທີ່ ມີ ງົບ ປະ ມານ ໜອ້ຍ, ກີຈ ກັມ ການ ອອກ ກຳ ລັງ ກາຍ ງ່າຍໆ ທີ່ ສາ ມາດ ປ້ອງ ກັນ ໂຣກ ອ້ວນ ແລະ ວິ ທີ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ມີ ປະ ໂຍດ ສຳ ລັບ ຕົວ ທາ່ນ ແລະ ຄອບ ຄົວ.

Keywords: 
health, exercise, nutrition, obesity, Lao