Jump menu contains no items!

ການມີພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ

Donate to ECHO

ການບໍຣິຈາກ

ໃຫ້ການບໍລິຈາກມື້ນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຕຽມພ້ອມ.


Volunteer with ECHO

ອາສາສະມັກ

ເຂົ້າເບີ່ງວິທີທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານກັບທີມແອັກໂກ້ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍອາສາສະໝັກຊຸມຊົນທີ່ມີການທຸ່ມເທ. ມີຫຼາຍໆທາງເລືອກເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ - ຄົ້ນຫາທາງເລືອກ ແລະ ເລືອກອັນທີ່ເໝາະກັບທ່ານທີ່ສຸດ.


ECHO

ເຫດການສຳຄັນ

ພົບປະກັບໂຄສົກຂອງຊຸມຊົນແອັກໂກ້ທີ່ງານກິດຈະກຳ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ວຽກງານຊຸມຊົນ ທີ່ເຂດທະວິນ ຊິຕີ້


Promote ECHO

ການສົ່ງເສີນແອັກໂກ້

ຊ່ວຍກັນກະຈາຍຊື່ສຽງກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນຂອງແອັກໂກ້ ແລະ ບໍລິການຕໍ່ກັບ ຄົນທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພາສາອັງກິດທົ່ວປະເທດ.


Become an ECHO Partner

ມາເປັນພາກສ່ວນ

ເປັນພັນທະມິດກັບແອັກໂກ້ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນສຸກເສີນທີ່ສຳຄັນໃຫ້ຄົນທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການສື່ສານພາສາອັງກິດ.


Sponsor an ECHO Program

ເປັນສະປອ່ນເຊີ້ຂອງລາຍການ ທີວີ

ໂອກາດໃນການສະໜັບສະໜູນແມ່ນເປີດກວ້າງເພື່ອໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອປະເດັນດ້ານ ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ວຽກງານຊຸມຊົນ ແລະ ການກຽມພ້ອມຕໍ່ເຫດສຸກເສີນ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.