Jump menu contains no items!

ການຂົ່ມເຫັງໃນຄອບຄົວແລະຄວາມປອດພັຍຂອງທ່ານ

ທຸກຄົນສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍຈາກການຂົ່ມເຫັງ. ຜູ້ຊົມລາຍການນີ້ຈະຮຽນຮູ້ວ່າ ການຂົ່ມເຫັງໃນຄອບຄົວ ແມ່ນຫຍັງ, ວິທີການຢູ່ໃຫ້ປອດພັຍຈາກການຂົ່ມເຫັງ, ແລະແຫຼ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສາມາດໂທຣໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

Keywords: 
children, safety, women, mental, domestic, abuse, violence, men, hitting, pets