Kev Tsim Txom Huv Vaaj Tse hab Koj Txuj Kev Nyaab Xeeb

Txhua leej txhua tug tsim nyog muaj kev nyaab xeeb ntawm txuj kev tsim txom. Cov tuab neeg kws saib zaaj yaas suab dluab nuav yuav kawm txug tas kev tsim txom huv vaaj tse yog dlaabtsi, yuav ua le caag txhaj le txaav tau dleb ntawm txuj kev nuav, hab cov kev paab cuam kws yuav hu tau tuaj paab.

Keywords: 
children, safety, women, mental, domestic, abuse, violence, men, hitting, pets, menyuam yaus, kev ruaj ntseg, poj niam, kev nyuaj siab, tsim txom, phom sij, txiv neej, ntau neeg, tsiaj