Jump menu contains no items!

ໄຟ: ເຄື່ອງຫລິ້ນຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຢ່າງ

ເດັກນ້ອຍເຄີຍມີປະສົບການຫຼິ້ນກັບທຽນວັນເກີດ, ເຕົາໄຟ,  ຕັ້ງແຄ້ມອ້ອມກອງໄຟ, ແລະ ປິ້ງອາຫານ ແຕ່ຍັງນ້ອຍ. ຕາມທຳມະຊາດແລ້ວພວກເຂົາຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບໄຟ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໃຊ້ໄຟໃນທາງທີ່ຜິດແມ່ນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ແລະ ສາມາດເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບຮຸນແຮງ ຫຼື ແມ້ແຕ່ເສຍຊີວິດໄດ້.

ໂປຣແກຣມນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາປະມານ 20-30 ນາທີ ໃນການອະທິບາຍວ່າ ໄຟມີຄຸນລັກສະນະແນວໃດ, ຈະປ້ອງກັນມັນໄດ້ແນວໃດ, ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຢູ່ຢ່າງປອດໄພໄດ້ແນວໃດ. 

ໂປຣແກຣມນີ້ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: Minnesota Department of Public Safety and Minnesota State Fire Marshal

Keywords: 
Prevention, fire, teens, youth