Jump menu contains no items!

ພະຍາດຕັບອັກເສັບ ແລະ ການປິ່ນປົວ

ຕບອັ ກເສບ ັ B ແມ່ນພະຍາດຕບທັ ສາມາດປ ່ີ ອງກ ້ ນັ ແລະ ປນປ່ິ ວໄດ ົ , ້ ແຕບ່ ສາມາດຮ ່ໍ ກັ ສາໃຫຫາຍຂາດໄດ ້ . 

Keywords: 
Prevention, Treatment, Hepatitis B, Hep B