ສຽງຂອງແອັກໂກ້

“Without ECHO Minnesota’s quick ability to translate and disseminate our messages on this topic, we would not have been able to share this information with those key audiences as quickly or effectively as we did."

Gene Hugoson

Commissioner, Minnesota Department of Agriculture

ຖ້າຢາກອ່ານເພີ້ມ

ການບອກເລົ່າ

ຂ້ອຍແມ່ນສະມາຊິກຊຸມຊົນຜູ້ໜຶ່ງ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ

ກະຕຽມຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍສຳລັບເຫດການສຸກເສີນ:

 

ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນສຸຂະພາບ

 

ພະຍາດ ແລະ ການເຈັບປ່ວຍ

Minnesota Department of Health (ກົມສາທາລະນະສຸກຂອງຣັຖມີນນິໂຊຕາ)

 

ການສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນ

 

ການດຳລົງຊີວິດໃນມິນນີໂຊຕາ

 

ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

Take Our Survey

After watching, "Secondhand Smoke in Our Communities," would you talk to a smoker about the dangers of secondhand smoke?

Charites Review Council - meets standards   GuideStar

User login