• Koj muaj cai yuav nyob qhov twg los tau, yog tias koj muaj peevxwm them tau koj qhov nqi xauj tsev thiab thajtsob koj qhov nqi xauj tsev. Txawm koj yuav xaiv nyob qhov twg, koj muaj cai thiab lub luag dejnum, thiab koj tus tswv tsev los ibyam. 

  • Type 2 Diabetes is incurable and leads to serious health complications, and is sadly affecting more and more youth. In these videos, teens discuss the causes and consequences of Type 2 Diabetes and share prevention tips.

  • Nws muaj kwv tus tej neeg muaj mob kom nyabxeeb thaum yuav tag txojsia. Nws hu ua “Hospice”. Hospice yog ib txoj kev teebtim los mus tu tus neeg muaj mob kom tau zoo nyob thiab txhob mob, nrog rau tsev neeg los mus pab tu. 

  • Emergency alert messages in the U.S. are only in English... until now!  Working alongside community leaders, ECHO has helped add Spanish, Hmong, and Somali to the emergency alert system.

  • Healthcare in MN production

    Qhov zoo tshaj plaws yuav tiv thaiv tau koj tsev neeg kom tsis muaj mob yog, kev to taub txog kev siv koj daim ntawv kho mob tej kev pab cuam.  Kawm kom paub txog kev kho mob thiab daim ntawv pab cuam kev kho mob nyob rau ECHO-TPT co-production, muaj hais ua lus Mev, lus Hmoob, lus Xam Mav Lia, thiab lus As Kiv.

Cov Tshooj Yeebyam Uas Muaj Ntau Hom Lus

Mus saib cov tshooj yeebyam ntawm ECHO TVECHO Radio, ECHO DVD thiab lwm hom.


Yog Xav Paub Ntxiv

News and Events

Explore Make Money Work, a project designed to build bridges between various cultural communities and the banking/finance world.

ECHO lub suab


“Without ECHO Minnesota’s quick ability to translate and disseminate our messages on this topic, we would not have been able to share this information with those key audiences as quickly or effectively as we did."