Bridging the Communications Gap for Immigrants and Refugees in Minnesota

Cov Tshooj Yeebyam Uas Muaj Ntau Hom Lus

Mus saib cov tshooj yeebyam ntawm ECHO TVECHO Radio, ECHO DVD thiab lwm hom.


Yog Xav Paub Ntxiv

Xov xwm thiab kev tshwm sim

No events are currently listed.

ECHO lub suab


We use these DVDs extensively with the Somali community in Victoria to disseminate information about mental health and also reduce stigma associated with mental health issues. The Somali community enjoyed the Egal Shidad story and thank you for it.