Cov Tshooj Yeebyam Uas Muaj Ntau Hom Lus

Mus saib cov tshooj yeebyam ntawm ECHO TVECHO Radio, ECHO DVD thiab lwm hom.


Yog Xav Paub Ntxiv

ECHO lub suab


A nurse approached me yesterday said, “What would we do without ECHO?”. I agreed wholeheartedly – I use my ECHO tuberculosis tape with almost every LTBI (Latent Tuberculosis Infection) case opening.