Bridging the Communications Gap for Immigrants and Refugees in Minnesota

Cov Tshooj Yeebyam Uas Muaj Ntau Hom Lus

Mus saib cov tshooj yeebyam ntawm ECHO TVECHO Radio, ECHO DVD thiab lwm hom.


Yog Xav Paub Ntxiv

Xov xwm thiab kev tshwm sim

No events are currently listed.

ECHO lub suab


"On behalf of the University at Albany School of Public Health Center for Public Health Preparedness, I would like to extend our sincere appreciation for you and your staff's efforts to bridge the communications gap for immigrants and refugees.  Without your exceptional productions, we wouldn't have been able to adequately train our Karen community leaders on emergency preparedness here in Albany, New York." -Nandee A.