• Yog koj pab ibtug neeg txheebze koj, phoojywg los yog cov nyob ibncig ntawm koj, koj yog tus Neeg Tu Neeg! Nrhiav kev pab, kev txhawb cuabzog thiab lajfab tswvyim kom koj thiaj tswj koj tus kheej kom muaj kev nojqab haushuv thiab tsomkwv kom koj txhob muaj kev nyuajsiab. 

  • Cov tsev hais plaub hauv lub xeev Minnesota pab tau yus tu tej teeb meem ntawm txoj cai lij choj, rau qhov lawv ua ncaj ncees thiab tsis tuaj leejtwg tog, thiab lawv tsis cais neeg vim yog haiv neeg twg, muaj kev ntseeg twg, hais yam lus twg, yog pojniam lossis txiv neej, los yog nws coj tej kev cai twg.

  • Peb yuav tau hwm peb tej laus thiab yuav tivthaiv lawv kom txhob ntsib teebmeem. Cov neeg laus lawv muaj kev txawjntse uas yuav qhia tau rau peb cov tub ntxhais hluas. Tiamsis, lub neej no nws muaj nws txoj kev yuav los qhia rau peb txhualeej, qeethaum yuav tsum yog pom dejdag siab thiaj nqig. Txawm rau cov laus los yeej zoo tibyam lintawv thiab.

  • Zaj no tham txog qhov uas hluav taws zoo licas tiag, yuav tiv thaiv txog hluav taws licas, thiab yuav ua tau licas kom yus tsev neeg thiaj nyob ruaj ntseg. 

  • Txawm tias nrhiav kev pab txog txoj kev laus nyob rau hauv tsev, losyog koj losyog tus neeg koj hlub xav tau kev pab nyob rau hnub no txog tias yuav them rau tej nujnqis khomob zoo licas, Senior LinkAge Line© yuav pab tau koj.

Cov Tshooj Yeebyam Uas Muaj Ntau Hom Lus

Mus saib cov tshooj yeebyam ntawm ECHO TVECHO Radio, ECHO DVD thiab lwm hom.


Yog Xav Paub Ntxiv

News and Events

Explore Make Money Work, a project designed to build bridges between various cultural communities and the banking/finance world.

ECHO lub suab


We could save thousands of lives every year if everyone over 50 was screened. That is why it is so important that our communities learn more about colon and rectal cancer. One of our priorities is to raise awareness about cancer prevention among our new immigrant and medically underserved populations, who lack easy access to health information in their native languages. ECHO fills that void in Minnesota, and we are thrilled to partner with them in this unique venture.