Bridging the Communications Gap for Immigrants and Refugees in Minnesota

Cov Tshooj Yeebyam Uas Muaj Ntau Hom Lus

Mus saib cov tshooj yeebyam ntawm ECHO TVECHO Radio, ECHO DVD thiab lwm hom.


Yog Xav Paub Ntxiv

Xov xwm thiab kev tshwm sim

No events are currently listed.

ECHO lub suab


I just wanted to let you that I recieved the DVD that you had sent and thank you so much for doing that. It was very helpful and I did share with my colleagues that speak, Somali, Vietnamese and Spanish.