Tsav Tsheb Xyuam Xim, Txuag tau txoj Sia

“Ceeb Koob Xeej: Txhob Tsav Tsheb Tsis Meej Pem”

Lub ntsiab ntawm cov xov nthuav tawm no yog: Tsav tsis meej pem thiab tsav tsheb tsis xyuam xim, nrog cov lus qhia nreb nreeg (concrete) txog tsav tsheb kom ceeb koob xeej thiab tsav tsheb kom nyab xeeb.

 

 

"Tsav Tsheb Qaug Cawv thiab Tsav Tsheb Ceev Ceev"

Cov ntsiab lus nthuav tawm no yog kev cob qhia rau tsoom neeg saib paub txog “Tsav tsheb qaug cawv thiab kev phom sij ntawm tsav tsheb ceev ceev, nrog rau cov xov nreb nreeg qhia tus kheej, qhia cov nrog yus caij tsheb, thiab qhia rau tsoom neeg tsav tsheb kom paub txog nyab muaj xeeb thaum tsav tsheb hauv kev. 

  

 

"Nyob Nyab Xeeb Siv Txoj Siv thiab Rooj Zaum Tiv Thaiv "

Lub ntsiab ntawm cov xov nthuav no yog: qhia rau tsoom neeg saib kom to taub txog vim li cas thiaj li sia siv pav dua thaum tsav tsheb, qhia txog kev pav dua kom raug txhooj siv, thiab qhia txog kev siv me nyuam lub rooj zaum tiag tw kom raug txhooj siv es thiaj muaj kev nyab xeeb rau tus kheej thiab cov nrog yus caij tsheb.

 

Yog xav tau cov kev cob qhia no hais ua lus As Kiv, lus Mev, lus Hmoob, thiab lus Xam Mav Liam, thoob sab (email) [email protected]. Thov tso koj lub npe, qhov chaw koj ua num, pes tsawg daim koj xav tau, thiab koj xav siv cov DVD no mus ua ab tsi.

Cov kev cob qhia no tau txais kev pab cuam los ntawm: AAA, Minnesota Department of Health, Minnesota Sheriffs' Association, Minnesota Safety Council, and Iowa-Illinois Safety Council.

 dsf   sdf   dsf  sd  hfd 

Keywords: 
aaa, safe, driving, xyuam xim, tiv thaiv, tsav tsheb, ceev faj