Bridging the Communications Gap for Immigrants and Refugees in Minnesota

Chương trình Đa ngôn ngữ

Xem chương trình trên ECHO TVECHO Radio, DVD ECHO và các định dạng khác.


Tìm hiểu Thêm

Tin tức và Sự kiện

No events are currently listed.

Những giọng đọc của ECHO


We use these DVDs extensively with the Somali community in Victoria to disseminate information about mental health and also reduce stigma associated with mental health issues. The Somali community enjoyed the Egal Shidad story and thank you for it.