Bridging the Communications Gap for Immigrants and Refugees in Minnesota

Chương trình Đa ngôn ngữ

Xem chương trình trên ECHO TVECHO Radio, DVD ECHO và các định dạng khác.


Tìm hiểu Thêm

Tin tức và Sự kiện

No events are currently listed.

Những giọng đọc của ECHO


A nurse approached me yesterday said, “What would we do without ECHO?”. I agreed wholeheartedly – I use my ECHO tuberculosis tape with almost every LTBI (Latent Tuberculosis Infection) case opening.