Chương trình Đa ngôn ngữ

Xem chương trình trên ECHO TVECHO Radio, DVD ECHO và các định dạng khác.


Tìm hiểu Thêm

Những giọng đọc của ECHO


One of our Public Health Nurses (PHN) used the [Obesity and Your Health] DVD during a home visit. The client commented that the DVD was "very practical" and that it had "good ideas." The PHN was extremely pleased that this resource was available to share with her clients.