• Qhov zoo tshaj plaws yuav tiv thaiv tau koj tsev neeg kom tsis muaj mob yog, kev to taub txog kev siv koj daim ntawv kho mob tej kev pab cuam.  Kawm kom paub txog kev kho mob thiab daim ntawv pab cuam kev kho mob nyob rau ECHO-TPT co-production, muaj hais ua lus Mev, lus Hmoob, lus Xam Mav Lia, thiab lus As Kiv.

  • Koj muaj cai yuav nyob qhov twg los tau, yog tias koj muaj peevxwm them tau koj qhov nqi xauj tsev thiab thajtsob koj qhov nqi xauj tsev. Txawm koj yuav xaiv nyob qhov twg, koj muaj cai thiab lub luag dejnum, thiab koj tus tswv tsev los ibyam. 

  • Txhaj tshuaj tiv thaiv yog ib yam kev tiv thiav kom kab mob txhob sib kis uas zoo tshaj plaws.

  • ECHO tshooj yeeb yaj kiab no yog hais txog “khaub thuas” uas kuj tis npe hu ua “Influenza.”

  • Zaj no tham txog qhov uas hluav taws zoo licas tiag, yuav tiv thaiv txog hluav taws licas, thiab yuav ua tau licas kom yus tsev neeg thiaj nyob ruaj ntseg. 

Cov Tshooj Yeebyam Uas Muaj Ntau Hom Lus

Mus saib cov tshooj yeebyam ntawm ECHO TVECHO Radio, ECHO DVD thiab lwm hom.


Yog Xav Paub Ntxiv

News and Events

Explore Make Money Work, a project designed to build bridges between various cultural communities and the banking/finance world.

ECHO lub suab


"Many students told me today that they watched the [Breast Cancer: Detection, Prevention, and Treatment] DVD the night before class with their families. We discussed how we are now ambassadors to our communities and need to share what we have learned. The entire class was
grateful for the information."