Jump menu contains no items!

សេវាកម្មរបស់ ECHO

ECHO TV

ទូរទស្សន៍អេក

កម្មវិធីផ្សាយជាច្រើនភាសា ប្រចាំខែអំពីពត៌មានសុខភាព និងសុវត្ថិភាព និងការសម្ភាស អ្នកជំនាញ។ 

ECHO Phone

វិទ្យុអេកូ

ដំណឹងខ្លីៗ មាន10ភាសា តាមរដូវអំពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាព

ECHO Partner Relays

ការបន្តរបស់ដៃគូអេក

ប្រភពពត៌មានអំពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាព បានចែកចាយតាមរយៈបណ្ដាញដៃគូ របស់យើង។

ECHO DVDs

ឌីវីឌីរបស់អេក

កម្មវិធីរបស់អេកូ មានសំរាប់ចែកចាយជាឌីវីឌី។

ECHO Web

វិបសៃរបស់អេកូ

វិបសៃតភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍ តាមរយៈភាសាជាច្រើន អំពីប្រភពសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។

ECHO Radio

វិទ្យុអេក

ដំណឹងភាពអាសន្នជាច្រើនភាសា ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស នៃវិទ្យុសាធារណៈ។