Chương trình Giáo dục Ðặc biệt dành cho Trẻ em

 

Một số trẻ em có thể có vấn đề làm ảnh hưởng tới khả năng học hỏi ở trường. Ở Minnesota, có những chương trình gọi là “Special Education” tức là “Chương trình Giáo dục Ðặc biệt” để giúp các em này. Những dịch vụ này có thể bắt đầu ngay từ khi đứa bé mới ra đời và còn lâu mới đến trường học. Ðiều quan trọng là hãy đem đứa bé tới y viện để khám mắt, khám tai, xét nghiệm mức độ tăng trưởng và phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu sớm tìm ra những vấn đề về sức khỏe và phát triển thì có thể giúp cho cha mẹ chắc chắn là con em mình sẽ sớm 
nhận được những dịch vụ thuộc chương trình giáo dục đặc biệt.

Một số trẻ em có thể có vấn đề làm ảnh hưởng tới khả năng học hỏi ở trường. Ở Minnesota, có những chương trình gọi là “Special Education” tức là “Chương trình Giáo dục Ðặc biệt” để giúp các em này. Những dịch vụ này có thể bắt đầu ngay từ khi đứa bé mới ra đời và còn lâu mới đến trường học. Ðiều quan trọng là hãy đem đứa bé tới y viện để khám mắt, khám tai, xét nghiệm mức độ tăng trưởng và phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu sớm tìm ra những vấn đề về sức khỏe và phát triển thì có thể giúp cho cha mẹ chắc chắn là con em mình sẽ sớm nhận được những dịch vụ thuộc chương trình giáo dục đặc biệt.

 

Keywords: 
children, Special Education