Cúm Gia Cầm và Dịch Cúm Toàn Cầu

Một dịch cúm gia cầm gây chết người tiếp tục gây lây nhiễm và giết chết gà, vịt, ngan và ngỗng tại các vùng của Châu Á, Châu Âu và Châu Phi.

Keywords: