Vai trò của Quý vị và của Chính phủ trong những Tình trạng Khẩn cấp