Jump menu contains no items!

ຈຸດປະສົງໃນການສັກຢາປ້ອງກັນ

ການສັກຢາປ້ອງກັນແມ່ນວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕິດແລະແຜ່ລາມເຊື້ອໂລກ.

Keywords: 
shot, baby, autism, HPV, vaccines, needle, infant, blood