Jump menu contains no items!

ການປ້ອງກັນແລະຮັກສາໂລກປອດແຫ້ງ

 

ໂລກປອດແຫ້ງ ແມນພະຍາດທ ່ ຮີ່ າຍແຮງ ້ ແລະເຊອພະຍາດຂອງມ ້ື ນັ ລອຍຢນູ່ າອາກາດ ໍ
ແລະຕຈາກຄ ່ໍ ນໜົ ງໄປຫາຄ ່ື ນໜົ ງ່ື. ຕວຢົ າງ່ : ເວລາທຄີ່ ນົ     
ເປນປອດແຫ ັ ງ້ ໄອ, ຈາມ, ຫືຼຫວົ ເຂາເຈ ົ າຈະປ ້ົ ອຍເຊ ່ ອພະຍາດອອກໄປຕາມອາກາດ ້ື ຍອນເຫດນ ້ ້ີ
ທກໆຄ ຸ ນສາມາດ ົ ຈະຕດພະຍາດນ ິ ໃດ້ີ ້. ຖາວ້ າ່ ທານເຄ ່ ຍອາສ ີ ຍຢັ ໃນປະເທດ ູ່ ທມີ່ ຄີນຈົ ານວນຫາ ໍ ຍເຄ ຼ ຍເປ ີ ນໂລກປອດແຫ ັ ງ້
ທານຄວນຈະໄປກວດວ ່ າຕ່ ວເອງມ ົ ໂລກນ ີ ບ້ີ?  ່ໍ ຖາທ້ ານຮ ່ ວູ້ າຕ່ ວເອງເປ ົ ນໂລກປອດແຫ ັ ງ້  
ທານສາມາດປ ່ ນປ່ິ ວແລະປ ົ ອງກ ້ ນບັ ໃຫ່ໍ ແຜ້ ຜາຍໄປໃສ ່ ຄ່ ນອົ ນໃດ ່ື .

ໂລກປອດແຫ້ງ ແມນພະຍາດທ ່ ຮີ່ າຍແຮງ ້ ແລະເຊອພະຍາດຂອງມ ້ື ນັ ລອຍຢນູ່ າອາກາດ ໍແລະຕຈາກຄ ່ໍ ນໜົ ງໄປຫາຄ ່ື ນໜົ ງ່ື. ຕວຢົ າງ່ : ເວລາທຄີ່ ນົ     ເປນປອດແຫ ັ ງ້ ໄອ, ຈາມ, ຫືຼຫວົ ເຂາເຈ ົ າຈະປ ້ົ ອຍເຊ ່ ອພະຍາດອອກໄປຕາມອາກາດ ້ື ຍອນເຫດນ ້ ້ີທກໆຄ ຸ ນສາມາດ ົ ຈະຕດພະຍາດນ ິ ໃດ້ີ ້. ຖາວ້ າ່ ທານເຄ ່ ຍອາສ ີ ຍຢັ ໃນປະເທດ ູ່ ທມີ່ ຄີນຈົ ານວນຫາ ໍ ຍເຄ ຼ ຍເປ ີ ນໂລກປອດແຫ ັ ງ້ທານຄວນຈະໄປກວດວ ່ າຕ່ ວເອງມ ົ ໂລກນ ີ ບ້ີ?  ່ໍ ຖາທ້ ານຮ ່ ວູ້ າຕ່ ວເອງເປ ົ ນໂລກປອດແຫ ັ ງ້  ທານສາມາດປ ່ ນປ່ິ ວແລະປ ົ ອງກ ້ ນບັ ໃຫ່ໍ ແຜ້ ຜາຍໄປໃສ ່ ຄ່ ນອົ ນໃດ ່ື .

 

Keywords: 
Awareness, Tuberculosis, TB, Treatment