Jump menu contains no items!

ອັນຕະລາຍຂອງຢາສູບທີ່ຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ

ຢາສູບເປັນສາເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນເສັຽຊີວິດນັບພັນໆ ຄົນໃນແຕ່ລະປີໃນ ມິນນີໂຊຕາ. ຜະລິດຕະພັນຢາສູບແມ່ນເຮັດໃຫ້ຕິດ. ແຕ່ຫຼາຍຄົນ ກໍສາມາດເຊົາສູບໄດ້ໃນແຕ່ລະມື້.

ລາຍການທີ່ມີລາຍລະອຽດປະມານ 20-30 ນາທີນີ້ແມ່ນເວົ້າ ເຖິງວ່າຢາສູບເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຮ້າຍແຮງ ຫຼືເຮັດໃຫ້ ເສັຽຊີວິດແນວໃດ, ສະຖານທີ່ທີ່ຈະຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແລະ ສະໜັບສະໜູນສຳລັບຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມເຊົາໃຊ້ຢາສູບ, ແລະອື່ນໆ ອີກຫຼາຍແນວ.

Keywords: