Nrhiav Kev Pab rau cov Hluas Thaum Muaj Kev Puas Ntsoog

Lub hom phiaj ntawm zaj yees duab luv no yog yuav ceeb toom rau Minnesota cov saib xyuas paub txog cov teeb meem ntawm lub paj hlwb kev puas ntsoog hauv cov me nyuam yaus thiab cov hluas, thiab yuav muab ntau yam piav txog qhov twg thiab yuav txais kev pab rau tag nrho cov hluas qhov twg. 

Yog yuav nrhiav koj lub zej zos pab pawg neeg pab txog kev puas ntsoog ntawm lub hlwb, mus rau http://www.childcrisisresponsemn.org/.  Thaum muaj teeb meem phom sij, hu rau 911.

 

Cov ntawv no yog pab los ntawm Metro Children's Crisis Response Services (MetrCCS), UCare, and the Minnesota Department of Human Services.

Zaj Yees Duab Luv:

 

Zaj piav ib qhov luv luv:

Me Nyuam Hlwb Puas Ntsoog Pab Pawg nyob hauv Nroog Ntxaib Chaw Nroog Loj:

Anoka County: 763-755-3801
Carver County: 952-442-7601
Dakota County: 952-891-7171
Hennepin County: 612-348-2233
Ramsey County: 651-774-7000
Scott County: 952-442-7601
Washington County: 651-777-5222
Keywords: