Kev Xaiv Tsa thiab Pej Xeem Kev Tawm Suab ntawm txoj kev Democratic

Ib qho tshwj xeeb rau teb chaws United States no yog nws li kev coj noj coj ua ntawm tseem fwv. Peb nyob rau hom tseem fwv democracy, uas txhais tau tias nws cia cov pej xeem tawm suab xaiv tsa.

 

Nyob rau qhov saib 30 feeb no yuav tham ncig txog cov ntsiab ntawm kev xaiv tsa thiab pej xeem kev tawm suab ntawm txoj kev democratic, uas yuav hais txog tias ib tug tib neeg yuav ua cas thiaj tau kev tso cai ntawm kev xaiv tsa, yuav zwm npe li cas, txheej txheem Hnub Xaiv Tsa, thiab ntau lwm txoj kev yuav tuaj koom pab uas tsis tas yog kev xaiv tsa xwb.

Keywords: 
safety, home, women, family, domestic, abuse, violence, beating, men, hit, punch, strangle